Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 5/3/2018

0
130
Advertisement

Tham khảo giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 5/3/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,200–12,300 +100
Zhejiang (East China) 12,300 +50
Shanghai (East China) 12,300–12,350 +125
Tianjin (North China) 12,200 +75
Yunnan (Southwest China) 12,100–12,200 +100
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,200 +100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,600–10,700 +50
Shanghai (East China) 11,400–11,500 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,900–14,950 0
Shandong (North China) 14,700–14,900 +50
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,350–11,400 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,200–11,300 0
SVR3L Hengshui (North China) 11,700–11,750 +25
Shanghai (East China) 11,500–11,600 +150
Shandong (North China) 11,300 +100
Zhejiang (East China) 12,000 +200
Guangdong (South China) 11,900 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,850–1,860 0
STR20 1,560–1,570 0
STR20 composite 1,560–1,580 0
Malaysia SMR20 1,530–1,540 -10
SMR20 composite 1,530–1,550 -15
Indonesia SIR20 1,550–1,560 0
SIR20 composite 1,570–1,580 0
Vietnam SVR3L 1,570 -20
SVR10 1,450 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,780 -10
STR20 1,550–1,560 +5
STR20 composite 1,530–1,540 +15
Malaysia SMR20 1,520–1,540 +15
SMR20 composite 1,520–1,540 +10
Indonesia SIR20 1,500–1,510 -5

Nguồn: sci99.com