Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 30/1/2018

0
137
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 30/1/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,100–12,200 +100
Zhejiang (East China) 12,100–12,200 0
Shanghai (East China) 12,100 +50
Tianjin (North China) 12,100–12,200 +100
Yunnan (Southwest China) 12,100 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,100 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,900–11,000 0
Shanghai (East China) 11,600 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,600 0
Shandong (North China) 14,400 0
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,300–11,350 -175
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,200 -125
SVR3L Hengshui (North China) 11,500 0
Shanghai (East China) 11,400 0
Shandong (North China) 11,200 0
Zhejiang (East China) 11,600 -50
Guangdong (South China) 11,600 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,780–1,800 -10
STR20 1,530–1,550 -25
STR20 composite 1,550–1,560 -20
Malaysia SMR20 1,530 -25
SMR20 composite 1,530–1,550 -15
Indonesia SIR20 1,530 -25
SIR20 composite 1,550–1,560 -15
Vietnam SVR3L 1,550–1,570 -10
SVR10 1,430–1,440 -15
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,700 0
STR20 1,530 -25
STR20 composite 1,500 -30
Malaysia SMR20 1,480–1,490 -35
SMR20 composite 1,500 -30
Indonesia SIR20 1,480 -30

Nguồn: sci99.com