Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 24/1/2018

0
292
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 24/1/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,900–12,000 -200
Zhejiang (East China) 12,100 -150
Shanghai (East China) 11,900–12,000 -200
Tianjin (North China) 11,900–12,100 -175
Yunnan (Southwest China) 12,400 +100
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,900 -250
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,800–10,900 -100
Shanghai (East China) 11,500 -50
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,600 -100
Shandong (North China) 14,300–14,400 -300
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,400 -50
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,200–11,300 -50
SVR3L Hengshui (North China) 11,400 -100
Shanghai (East China) 11,400 -50
Shandong (North China) 11,200 -50
Zhejiang (East China) 11,600–11,700 0
Guangdong (South China) 11,550 -50
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,780–1,800 0
STR20 1,540–1,560 0
STR20 composite 1,570 0
Malaysia SMR20 1,550 0
SMR20 composite 1,550–1,565 0
Indonesia SIR20 1,550 0
SIR20 composite 1,560 0
Vietnam SVR3L 1,570 0
SVR10 1,440 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,700 0
STR20 1,550–1,560 0
STR20 composite 1,530–1,540 +5
Malaysia SMR20 1,510–1,530 +20
SMR20 composite 1,530–1,540 +5
Indonesia SIR20 1,500–1,510 +5

Nguồn: sci99.com