Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 23/1/2017

0
121
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 23/1/2017

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,100–12,200 0
Zhejiang (East China) 12,200–12,300 +50
Shanghai (East China) 12,100–12,200 0
Tianjin (North China) 12,050–12,300 +25
Yunnan (Southwest China) 12,200–12,400 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,150 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,900–11,000 0
Shanghai (East China) 11,500–11,600 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,700 -100
Shandong (North China) 14,600–14,700 0
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,400–11,500 -150
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,200–11,400 -225
SVR3L Hengshui (North China) 11,500 0
Shanghai (East China) 11,400–11,500 -50
Shandong (North China) 11,200–11,300 0
Zhejiang (East China) 11,600–11,700 0
Guangdong (South China) 11,600 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,780–1,800 -100
STR20 1,540–1,560 -65
STR20 composite 1,570 -60
Malaysia SMR20 1,550 -50
SMR20 composite 1,550–1,565 -57
Indonesia SIR20 1,550 -45
SIR20 composite 1,560 -55
Vietnam SVR3L 1,570 -8
SVR10 1,440 -5
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,700 0
STR20 1,550–1,560 -5
STR20 composite 1,530 -15
Malaysia SMR20 1,500 -30
SMR20 composite 1,530 -15
Indonesia SIR20 1,500 -10

Nguồn: Sci99.com