Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/1/2018

0
352
Advertisement

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/1/2018

Jan 15, 2018 Rubber Inventory Data at Qingdao Bonded Zone

Đơn vị tính: Tấn
  Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến 30/12/2017 130,800 3,900 100,900 235,600
Tồn kho đến 15/1/2018 137,000 3,900 105,400 246,300
Thay đổi +6,200 0 +4,500 +10,700
Tỷ lệ thay đổi +4.74% 0.00% +4.46% +4.54%

Nguồn: sci99.com