Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 11/01/2018

0
155
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber)  tại Trung Quốc ngày 11/01/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,150 -100
Zhejiang (East China) 12,300–12,400 0
Shanghai (East China) 12,150 -150
Tianjin (North China) 12,300 0
Yunnan (Southwest China) 11,800–11,900 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,150–12,200 -25
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,700–10,800 +100
Shanghai (East China) 11,400 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,600 -200
Shandong (North China) 14,600–14,700 -50
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,300–11,350 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,200–11,250 0
SVR3L Hengshui (North China) 11,150–11,200 0
Shanghai (East China) 11,250–11,350 0
Shandong (North China) 11,000 0
Zhejiang (East China) 11,500 0
Guangdong (South China) 11,500 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,800–1,815 +3
STR20 1,540–1,570 +5
STR20 composite 1,540–1,570 0
Malaysia SMR20 1,510–1,530 0
SMR20 composite 1,520–1,540 0
Indonesia SIR20 1,510–1,530 +5
SIR20 composite 1,530–1,550 0
Vietnam SVR3L 1,490–1,510 0
SVR10 1,370–1,400 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,680–1,700 0
STR20 1,490–1,510 0
STR20 composite 1,480–1,490 0
Malaysia SMR20 1,460–1,480 0
SMR20 composite 1,480–1,490 0
Indonesia SIR20 1,470–1,480 0

Nguồn: sci99.com