Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 8/1/2018

0
151
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 8/1/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,000–12,100 0
Zhejiang (East China) 12,200 0
Shanghai (East China) 12,000–12,100 -100
Tianjin (North China) 12,050–12,100 -50
Yunnan (Southwest China) 11,700–11,900 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,100 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,700–10,800 0
Shanghai (East China) 11,400 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,500–14,600 0
Shandong (North China) 14,500 -100
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,200–11,300 -50
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,100–11,200 -50
SVR3L Hengshui (North China) 11,150–11,200 0
Shanghai (East China) 11,100–11,200 0
Shandong (North China) 11,000 0
Zhejiang (East China) 11,400 0
Guangdong (South China) 11,500 0
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Country Product Market price Change
Thailand RSS3 1,780–1,800 0
STR20 1,530–1,560 0
STR20 composite 1,530–1,570 0
Malaysia SMR20 1,500–1,530 0
SMR20 composite 1,530–1,540 0
Indonesia SIR20 1,500–1,510 0
SIR20 composite 1,530–1,560 0
Vietnam SVR3L 1,480–1,500 0
SVR10 1,380–1,390 +5
Thailand RSS3 1,680 0
STR20 1,480–1,500 +20
STR20 composite 1,470–1,480 +5
Malaysia SMR20 1,450–1,470 0
SMR20 composite 1,470–1,480 +5
Indonesia SIR20 1,460 0

Nguồn: sci99.com