Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 4/01/2017

0
224
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 4/01/2017

  1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,100 -225
Zhejiang (East China) 12,200 -200
Shanghai (East China) 12,200 -200
Tianjin (North China) 12,100–12,150 -225
Yunnan (Southwest China) 11,900 -100
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,100 -250
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,700 -75
Shanghai (East China) 11,400 -200
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,300–14,600 -150
Shandong (North China) 14,600 -100
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,300 -100
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,150–11,200 -100
SVR3L Hengshui (North China) 11,150–11,200 -125
Shanghai (East China) 11,100–11,200 -100
Shandong (North China) 11,000 0
Zhejiang (East China) 11,400 -100
Guangdong (South China) 11,500 -100
  1. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Country Product Market price Change
Thailand RSS3 1,780–1,800 0
STR20 1,530–1,560 +5
STR20 composite 1,530–1,570 0
Malaysia SMR20 1,500–1,530 0
SMR20 composite 1,530–1,540 -5
Indonesia SIR20 1,500–1,510 0
SIR20 composite 1,530–1,560 +10
Vietnam SVR3L 1,480–1,500 0
SVR10 1,380 -10
Thailand RSS3 1,680 -10
STR20 1,460–1,480 -35
STR20 composite 1,460–1,470 -10
Malaysia SMR20 1,450–1,470 -5
SMR20 composite 1,460–1,470 -5
Indonesia SIR20 1,460 -20

Nguồn: Sci99.com