Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/12/2017

0
154
Advertisement

 

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 26/12/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,300–12,400 +200
Zhejiang (East China) 12,400 +50
Shanghai (East China) 12,300 +100
Tianjin (North China) 12,200–12,350 +200
Yunnan (Southwest China) 12,000–12,100 +150
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,300 +150
SCR10 Yunnan (Southwest China) 10,900–11,100 +150
Shanghai (East China) 11,700 +50
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,600 +300
Shandong (North China) 14,400 +200
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,450–11,500 +225
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,450–11,500 +225
SVR3L Hengshui (North China) 11,400–11,450 +275
Shanghai (East China) 11,400 +50
Shandong (North China) 11,200 +200
Zhejiang (East China) 11,600 0
Guangdong (South China) 11,600–11,700 +200
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,750–1,770 +35
STR20 1,560–1,570 +25
STR20 composite 1,570–1,590 +35
Malaysia SMR20 1,540–1,550 +20
SMR20 composite 1,550–1,560 +30
Indonesia SIR20 1,530–1,540 +20
SIR20 composite 1,560–1,570 +25
Vietnam SVR3L 1,500 +20
SVR10 1,400 +15
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,640–1,660 +5
STR20 1,470–1,480 +20
STR20 composite 1,470–1,480 +35
Malaysia SMR20 1,460–1,480 +35
SMR20 composite 1,470–1,480 +35
Indonesia SIR20 1,480–1,490 +15

Nguồn: sci99.com