Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 25/12/2017

0
242
Advertisement
Loại hàng/Kỳ hạn Giá
Thai RSS3 (giao tháng 1/2018) $1.63/kg
Thai STR20 (giao tháng 1/2018) $1.48/kg
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 1/2018) 1,110/tonne
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 1/2018) $1,210/tonne
Malaysia SMR20 (giao tháng 1/2018) N/A
Indonesia SIR20 (giao tháng 1/2018) N/A
Thai USS3 43.20 baht/kg

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters