Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 21/12/2017

0
286
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 21/12/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,300 -100
Zhejiang (East China) 12,500–12,600 0
Shanghai (East China) 12,300–12,400 -50
Tianjin (North China) 12,350–12,450 0
Yunnan (Southwest China) 12,000–12,100 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,300 -100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,000–11,200 0
Shanghai (East China) 11,700 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,400–14,600 -200
Shandong (North China) 14,500 0
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,500–11,600 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,500–11,600 0
SVR3L Hengshui (North China) 11,300–11,400 -200
Shanghai (East China) 11,400–11,500 -100
Shandong (North China) 11,100–11,200 -50
Zhejiang (East China) 11,500–11,600 -100
Guangdong (South China) 11,700 0
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,730–1,750 -10
STR20 1,540–1,570 -15
STR20 composite 1,550–1,580 -10
Malaysia SMR20 1,520–1,540 0
SMR20 composite 1,520–1,540 -5
Indonesia SIR20 1,520–1,540 0
SIR20 composite 1,540–1,560 -15
Vietnam SVR3L 1,505 -5
SVR10 1,400 -10
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,650 0
STR20 1,490–1,500 0
STR20 composite 1,480–1,500 0
Malaysia SMR20 1,470–1,490 0
SMR20 composite 1,480–1,500 0
Indonesia SIR20 1,470–1,490 0

Nguồn: sci99.com