Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 12/12/2017

0
185
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 12/12/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,000–12,100 +50
Zhejiang (East China) 12,100–12,200 +100
Shanghai (East China) 12,000 0
Tianjin (North China) 12,000–12,100 +100
Yunnan (Southwest China) 11,900–12,000 +50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,100 -100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,000 0
Shanghai (East China) 11,700–11,800 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,300 +200
Shandong (North China) 14,300 +200
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,400–11,500 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,400–11,500 0
SVR3L Hengshui (North China) 11,350–11,400 0
Shanghai (East China) 11,400–11,500 0
Shandong (North China) 11,100 -50
Zhejiang (East China) 11,500–11,600 0
Guangdong (South China) 11,600 0
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,700–1,710 0
STR20 1,530–1,540 0
STR20 composite 1,530–1,550 0
Malaysia SMR20 1,510–1,520 0
SMR20 composite 1,510–1,520 0
Indonesia SIR20 1,500–1,510 0
SIR20 composite 1,530–1,540 0
Vietnam SVR3L 1,490–1,500 0
SVR10 1,380–1,390 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,620–1,640 0
STR20 1,460–1,470 0
STR20 composite 1,480–1,490 0
Malaysia SMR20 1,450–1,460 0
SMR20 composite 1,460–1,480 0
Indonesia SIR20 1,460–1,470 0

Nguồn: sci99.com