Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 11/12/2017

0
85
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 11/12/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,000 0
Zhejiang (East China) 12,000–12,100 +50
Shanghai (East China) 12,000 0
Tianjin (North China) 11,900–12,000 0
Yunnan (Southwest China) 11,900 -100
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,200 +200
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,000 0
Shanghai (East China) 11,700–11,800 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,100 0
Shandong (North China) 14,100 0
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,400–11,500 +100
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,400–11,500 +100
SVR3L Hengshui (North China) 11,350–11,400 0
Shanghai (East China) 11,400–11,500 +50
Shandong (North China) 11,100–11,200 +50
Zhejiang (East China) 11,500–11,600 +100
Guangdong (South China) 11,600 0
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,700–1,710 0
STR20 1,530–1,540 -20
STR20 composite 1,530–1,550 -25
Malaysia SMR20 1,510–1,520 -5
SMR20 composite 1,510–1,520 -15
Indonesia SIR20 1,500–1,510 0
SIR20 composite 1,530–1,540 -5
Vietnam SVR3L 1,490–1,500 -5
SVR10 1,380–1,390 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,620–1,640 0
STR20 1,460–1,470 +10
STR20 composite 1,480–1,490 +15
Malaysia SMR20 1,450–1,460 +5
SMR20 composite 1,460–1,480 0
Indonesia SIR20 1,460–1,470 0

Nguồn: sci99.com