Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 6/12/2017

0
116
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 6/12/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,600–12,800 0
Zhejiang (East China) 12,800–12,900 +50
Shanghai (East China) 12,700–12,800 -100
Tianjin (North China) 12,700–12,800 0
Yunnan (Southwest China) 12,200 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,650–12,750 -50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,400–11,500 0
Shanghai (East China) 12,300 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 15,000 0
Shandong (North China) 14,700–14,800 -100
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,900–12,100 -200
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,900–12,100 -200
SVR3L Hengshui (North China) 11,800 0
Shanghai (East China) 11,800 0
Shandong (North China) 11,500 0
Zhejiang (East China) 12,000 0
Guangdong (South China) 12,000–12,100 -100
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,740–1,760 -25
STR20 1,580–1,610 -35
STR20 composite 1,600–1,630 -25
Malaysia SMR20 1,580–1,600 -10
SMR20 composite 1,580–1,600 -20
Indonesia SIR20 1,510–1,520 -15
SIR20 composite 1,550–1,560 -15
Vietnam SVR3L 1,550–1,560 -10
SVR10 1,430 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,670 -20
STR20 1,500–1,520 -40
STR20 composite 1,550–1,560 -20
Malaysia SMR20 1,490–1,500 -40
SMR20 composite 1,550–1,560 -20
Indonesia SIR20 1,510 -25

Nguồn: sci99.com