Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 30/11/2017

0
172
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 30/11/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,000–12,100 -100
Zhejiang (East China) 12,100–12,200 -100
Shanghai (East China) 12,100–12,200 -50
Tianjin (North China) 12,100–12,200 -100
Yunnan (Southwest China) 11,900 -50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,100 -100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,000–11,200 -100
Shanghai (East China) 12,100–12,200 -50
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,200–14,300 -150
Shandong (North China) 14,000–14,100 -250
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,400–11,500 -50
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,350–11,500 -75
SVR3L Hengshui (North China) 11,450 -25
Shanghai (East China) 11,200–11,300 -50
Shandong (North China) 11,100 -100
Zhejiang (East China) 11,500–11,600 -150
Guangdong (South China) 11,700 -50
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,670–1,680 0
STR20 1,530–1,550 -5
STR20 composite 1,530–1,550 -15
Malaysia SMR20 1,500–1,520 -10
SMR20 composite 1,500–1,530 -10
Indonesia SIR20 1,440–1,450 -15
SIR20 composite 1,480–1,500 0
Vietnam SVR3L 1,480–1,490 -10
SVR10 1,370–1,380 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,550–1,560 -5
STR20 1,460–1,470 -10
STR20 composite 1,460–1,470 -10
Malaysia SMR20 1,430–1,450 -10
SMR20 composite 1,460–1,470 -10
Indonesia SIR20 1,430–1,440 -15

Nguồn: sci99.com