Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 24/11/2017

0
337
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 24/11/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,200–12,300 +50
Zhejiang (East China) 12,400 +150
Shanghai (East China) 12,300 +100
Tianjin (North China) 12,200–12,300 +50
Yunnan (Southwest China) 12,000–12,200 -150
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,250 +100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,250–11,400 -25
Shanghai (East China) 12,000–12,100 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,400–14,500 +100
Shandong (North China) 14,400–14,500 +50
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,500–11,600 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,450–11,600 0
SVR3L Hengshui (North China) 11,600 0
Shanghai (East China) 11,400–11,600 -100
Shandong (North China) 11,200–11,300 -100
Zhejiang (East China) 11,800 0
Guangdong (South China) 11,900 0
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,660–1,670 0
STR20 1,520–1,540 0
STR20 composite 1,520–1,560 0
Malaysia SMR20 1,510–1,530 0
SMR20 composite 1,510–1,540 0
Indonesia SIR20 1,460–1,480 0
SIR20 composite 1,500–1,540 0
Vietnam SVR3L 1,500 0
SVR10 1,380 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,560 0
STR20 1,470–1,490 0
STR20 composite 1,470–1,490 0
Malaysia SMR20 1,450–1,460 0
SMR20 composite 1,460–1,490 0
Indonesia SIR20 1,460 0

Nguồn: sci99.com