Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/11/2017

0
435
Advertisement

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/11/2017

Nov 15, 2017 Rubber Inventory Data at Qingdao Bonded Zone

Đơn vị tính: Tấn
  Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến 30/10/2017 116,400 4,000 78,600 199,000
Tồn kho đến 15/11/2017 114,600 4,000 87,500 206,100
Thay đổi -1,800 0 +8,900 +7,100
Tỷ lệ thay đổi -1.55% 0.00% +11.32% +3.57%

Nguồn: sci99.com