Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 22/11/2017

0
88
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 22/11/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,700–11,800 +50
Zhejiang (East China) 11,900 +50
Shanghai (East China) 11,750–11,800 +50
Tianjin (North China) 11,750–11,900 +75
Yunnan (Southwest China) 11,900 -50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,750 +50
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,200 0
Shanghai (East China) 11,800–11,900 +50
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,950–14,000 +50
Shandong (North China) 13,800 +50
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,400 +50
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,300–11,400 0
SVR3L Hengshui (North China) 11,200 0
Shanghai (East China) 11,100–11,200 +50
Shandong (North China) 11,000 0
Zhejiang (East China) 11,400–11,500 0
Guangdong (South China) 11,600 0
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,635–1,645 +5
STR20 1,490–1,520 0
STR20 composite 1,500–1,540 +10
Malaysia SMR20 1,480–1,500 +5
SMR20 composite 1,480–1,520 +15
Indonesia SIR20 1,430–1,460 +5
SIR20 composite 1,470–1,510 +15
Vietnam SVR3L 1,455–1,480 0
SVR10 1,360–1,370 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,540–1,550 0
STR20 1,440–1,460 +10
STR20 composite 1,440–1,460 -5
Malaysia SMR20 1,420–1,430 -10
SMR20 composite 1,440–1,450 0
Indonesia SIR20 1,440 +5

Nguồn: sci99.com