Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 16/11/2017

0
213
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 16/11/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,600–11,700 +100
Zhejiang (East China) 11,700–11,800 +100
Shanghai (East China) 11,700–11,750 +150
Tianjin (North China) 11,600–11,850 +125
Yunnan (Southwest China) 12,000 -50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,700 +125
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,150–11,250 -50
Shanghai (East China) 11,800 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,900–14,000 0
Shandong (North China) 13,800 0
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,300 -100
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,300 -100
SVR3L Hengshui (North China) 11,200 0
Shanghai (East China) 11,100 -175
Shandong (North China) 11,000 0
Zhejiang (East China) 11,300–11,400 +150
Guangdong (South China) 11,700 +100
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,635–1,645 -10
STR20 1,500–1,520 -10
STR20 composite 1,520–1,540 -10
Malaysia SMR20 1,460–1,500 -20
SMR20 composite 1,480–1,500 -20
Indonesia SIR20 1,430–1,450 0
SIR20 composite 1,460–1,490 0
Vietnam SVR3L 1,470–1,480 -10
SVR10 1,380–1,390 -10
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,570–1,580 0
STR20 1,430 -25
STR20 composite 1,440–1,450 -5
Malaysia SMR20 1,420–1,430 -10
SMR20 composite 1,440–1,450 -5
Indonesia SIR20 1,420 -5

Nguồn: sci99.com