Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 09/11/2017

0
249
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 09/11/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,000–12,100 +50
Zhejiang (East China) 12,200 +50
Shanghai (East China) 12,100 +100
Tianjin (North China) 12,000–12,200 +100
Yunnan (Southwest China) 12,100 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,100 +100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,500 +125
Shanghai (East China) 12,100 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,500–14,600 +25
Shandong (North China) 14,500–14,550 +125
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,600–11,700 -150
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,500–11,600 -250
SVR3L Hengshui (North China) 11,600–11,650 0
Shanghai (East China) 11,500–11,600 -50
Shandong (North China) 11,300 0
Zhejiang (East China) 11,600–11,700 0
Guangdong (South China) 11,800 0
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,685–1,695 0
STR20 1,540–1,570 0
STR20 composite 1,540–1,590 0
Malaysia SMR20 1,520–1,560 0
SMR20 composite 1,530–1,560 0
Indonesia SIR20 1,480–1,490 0
SIR20 composite 1,510–1,530 0
Vietnam SVR3L 1,520 0
SVR10 1,410–1,420 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,620 -10
STR20 1,470–1,490 -20
STR20 composite 1,480–1,510 -5
Malaysia SMR20 1,470–1,480 0
SMR20 composite 1,480–1,510 -5
Indonesia SIR20 1,440–1,450 -35

Nguồn: sci99.com