Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 8/11/2017

0
163
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 8/11/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,000 -100
Zhejiang (East China) 12,100–12,200 0
Shanghai (East China) 12,000 -100
Tianjin (North China) 11,900–12,100 -100
Yunnan (Southwest China) 12,100 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,000 -100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,350–11,400 -100
Shanghai (East China) 12,100 -100
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,500–14,550 -125
Shandong (North China) 14,400 -100
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,800–12,000 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,800–12,000 0
SVR3L Hengshui (North China) 11,600–11,650 -25
Shanghai (East China) 11,600 -50
Shandong (North China) 11,300 0
Zhejiang (East China) 11,600–11,700 -100
Guangdong (South China) 11,800 -150
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,685–1,695 -10
STR20 1,540–1,570 -15
STR20 composite 1,540–1,590 -15
Malaysia SMR20 1,520–1,560 -15
SMR20 composite 1,530–1,560 -10
Indonesia SIR20 1,480–1,490 -20
SIR20 composite 1,510–1,530 -10
Vietnam SVR3L 1,520 -5
SVR10 1,410–1,420 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,650 0
STR20 1,490–1,520 0
STR20 composite 1,500–1,520 0
Malaysia SMR20 1,480–1,490 0
SMR20 composite 1,500–1,520 0
Indonesia SIR20 1,460–1,500 0

Nguồn: sci99.com