Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 30/10/2017

0
240
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 30/10/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,300–11,400 -150
Zhejiang (East China) 11,500–11,600 -100
Shanghai (East China) 11,350–11,400 -200
Tianjin (North China) 11,250–11,450 -175
Yunnan (Southwest China) 11,800–11,900 -50
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,350 -200
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,200–11,300 -100
Shanghai (East China) 11,800–11,900 -150
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,850–13,900 -200
Shandong (North China) 13,750–13,800 -225
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,500–11,550 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,500–11,550 0
SVR3L Hengshui (North China) 11,400 -75
Shanghai (East China) 11,400 -100
Shandong (North China) 11,100–11,200 -150
Zhejiang (East China) 11,400 -200
Guangdong (South China) 11,700 0
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,620–1,650 0
STR20 1,510–1,550 0
STR20 composite 1,510–1,560 0
Malaysia SMR20 1,490–1,530 0
SMR20 composite 1,490–1,540 0
Indonesia SIR20 1,460–1,480 0
SIR20 composite 1,470–1,490 0
Vietnam SVR3L 1,510–1,530 0
SVR10 1,410–1,430 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,610 0
STR20 1,460–1,470 0
STR20 composite 1,460–1,470 0
Malaysia SMR20 1,440–1,460 0
SMR20 composite 1,460–1,470 0
Indonesia SIR20 1,460 0

Nguồn: sci99.com