Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/10/2017

0
239
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 26/10/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,500 -150
Zhejiang (East China) 11,700–11,800 +50
Shanghai (East China) 11,550 -100
Tianjin (North China) 11,400–11,650 -100
Yunnan (Southwest China) 11,900–12,000 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,550 -100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,300–11,400 -25
Shanghai (East China) 12,000 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,050–14,100 -75
Shandong (North China) 14,000 -100
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,600–11,650 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,600–11,650 0
SVR3L Hengshui (North China) 11,450–11,500 -125
Shanghai (East China) 11,500 -150
Shandong (North China) 11,300 0
Zhejiang (East China) 11,600 -150
Guangdong (South China) 11,700–11,800 -50
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,620–1,650 0
STR20 1,510–1,550 0
STR20 composite 1,520–1,570 0
Malaysia SMR20 1,500–1,530 0
SMR20 composite 1,500–1,530 0
Indonesia SIR20 1,450–1,480 0
SIR20 composite 1,480–1,500 0
Vietnam SVR3L 1,510–1,530 -5
SVR10 1,410–1,430 -10
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,610–1,620 0
STR20 1,470–1,490 0
STR20 composite 1,470–1,490 0
Malaysia SMR20 1,450–1,470 0
SMR20 composite 1,470–1,490 0
Indonesia SIR20 1,470 0

Nguồn: sci99.com