Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 23/10/2017

0
289
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 23/10/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 11,450–11,550 +75
Zhejiang (East China) 11,600 +50
Shanghai (East China) 11,500 0
Tianjin (North China) 11,450–11,600 +25
Yunnan (Southwest China) 11,900 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 11,500 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,300–11,400 0
Shanghai (East China) 11,800–12,000 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 13,950–14,050 -25
Shandong (North China) 13,900 0
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,600–11,700 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 11,600–11,700 0
SVR3L Hengshui (North China) 11,500–11,550 -75
Shanghai (East China) 11,500–11,600 +50
Shandong (North China) 11,300 0
Zhejiang (East China) 11,700 -50
Guangdong (South China) 11,800 0
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,660–1,670 0
STR20 1,510–1,550 0
STR20 composite 1,520–1,560 0
Malaysia SMR20 1,500–1,530 0
SMR20 composite 1,510–1,540 0
Indonesia SIR20 1,440–1,470 0
SIR20 composite 1,480–1,500 0
Vietnam SVR3L 1,520–1,530 0
SVR10 1,430 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,640 0
STR20 1,470–1,500 0
STR20 composite 1,490–1,500 0
Malaysia SMR20 1,470–1,480 0
SMR20 composite 1,490–1,500 0
Indonesia SIR20 1,440–1,450 0

Nguồn: sci99.com