Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 16/10/2017

0
293
Advertisement
Loại hàng/Kỳ hạn Giá
Thai RSS3 (giao tháng 11/2017) $1.66/kg
Thai STR20 (giao tháng 11/2017) $1.49/kg
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 11/2017) $1,130/tonne
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 11/2017) $1,230/tonne
Malaysia SMR20 (giao tháng 11/2017)  $1.45/kg
Indonesia SIR20 (giao tháng 11/2017) NA
Thai USS3  46.68 baht/kg

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters