Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 30/9/2017

0
449
Advertisement

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 30/9/2017

Sep 30, 2017 Rubber Inventory Data at Qingdao Bonded Zone

Đơn vị tính: Tấn

  Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến 15/9/2017 130,200 4,000 53,000 187,200
Tồn kho đến 30/9/2017 125,300 4,000 60,000 189,300
Thay đổi -4,900 0 +7,000 +2,100
Tỷ lệ thay đổi -3.76% 0.00% +13.21% +1.12%

Nguồn: sci99.com