Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 27/9/2017

0
143
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 27/9/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,300–12,450 -50
Zhejiang (East China) 12,600 0
Shanghai (East China) 12,400–12,450 +25
Tianjin (North China) 12,300–12,500 0
Yunnan (Southwest China) 12,800–12,900 -250
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,400 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 12,100–12,200 -100
Shanghai (East China) 12,700 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,900–15,100 0
Shandong (North China) 14,600 -200
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 12,300–12,350 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 12,300–12,350 0
SVR3L Hengshui (North China) 12,100–12,200 0
Shanghai (East China) 11,900–12,100 0
Shandong (North China) 11,800 0
Zhejiang (East China) 12,300–12,500 +100
Guangdong (South China) 12,200 0
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,850–1,860 +40
STR20 1,630–1,660 +25
STR20 composite 1,640–1,670 +20
Malaysia SMR20 1,620–1,650 +40
SMR20 composite 1,620–1,660 +35
Indonesia SIR20 1,580–1,600 +45
SIR20 composite 1,610–1,620 +40
Vietnam SVR3L 1,600–1,630 0
SVR10 1,530–1,540 +25
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,780–1,800 -10
STR20 1,570–1,590 -5
STR20 composite 1,580–1,610 -25
Malaysia SMR20 1,560–1,570 +15
SMR20 composite 1,580–1,610 -25
Indonesia SIR20 1,520–1,540 -10

Nguồn: sci99.com