Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/9/2017

0
71
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 26/9/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,400–12,450 +225
Zhejiang (East China) 12,600 +150
Shanghai (East China) 12,400 +100
Tianjin (North China) 12,300–12,500 +100
Yunnan (Southwest China) 13,100 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,400 +200
SCR10 Yunnan (Southwest China) 12,200–12,300 +250
Shanghai (East China) 12,700 +200
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,900–15,100 +100
Shandong (North China) 14,800 0
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 12,300–12,350 +25
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 12,300–12,350 +25
SVR3L Hengshui (North China) 12,100–12,200 +150
Shanghai (East China) 11,900–12,100 +50
Shandong (North China) 11,800 +100
Zhejiang (East China) 12,300 +100
Guangdong (South China) 12,200 -100
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,810–1,820 0
STR20 1,610–1,630 0
STR20 composite 1,630–1,640 -5
Malaysia SMR20 1,590–1,600 -15
SMR20 composite 1,600–1,610 -10
Indonesia SIR20 1,540–1,550 0
SIR20 composite 1,570–1,580 0
Vietnam SVR3L 1,600–1,630 0
SVR10 1,500–1,520 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,800 0
STR20 1,580–1,590 +15
STR20 composite 1,610–1,630 +25
Malaysia SMR20 1,540–1,560 +10
SMR20 composite 1,610–1,630 +25
Indonesia SIR20 1,530–1,550 +10

Nguồn: sci99.com