Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 25/9/2017

0
262
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 25/9/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 12,100–12,300 0
Zhejiang (East China) 12,400–12,500 -50
Shanghai (East China) 12,300 +100
Tianjin (North China) 12,200–12,400 +50
Yunnan (Southwest China) 13,100 -500
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,200 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 11,800–12,200 -100
Shanghai (East China) 12,500 -200
Thai RSS3 Shanghai (East China) 14,900 +100
Shandong (North China) 14,800 0
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 12,100–12,200 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 12,100–12,200 0
SVR3L Hengshui (North China) 12,000 +100
Shanghai (East China) 11,900–12,000 0
Shandong (North China) 11,700 0
Zhejiang (East China) 12,200 -100
Guangdong (South China) 12,400 0
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 1,810–1,820 0
STR20 1,620–1,630 0
STR20 composite 1,650–1,670 0
Malaysia SMR20 1,620–1,630 0
SMR20 composite 1,620–1,630 0
Indonesia SIR20 1,550–1,560 0
SIR20 composite 1,590–1,610 +15
Vietnam SVR3L 1,600–1,630 0
SVR10 1,500–1,520 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,700 0
STR20 1,550–1,560 0
STR20 composite 1,590–1,610 0
Malaysia SMR20 1,530–1,550 0
SMR20 composite 1,590–1,610 0
Indonesia SIR20 1,540–1,550 0

Nguồn: sci99.com