Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 19/9/2017

0
151
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 19/9/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 11,800 0
Shandong, North China 11,600 -200
Shanghai, East China 11,600 -200
Guangdong, South China 11,800 0
THR barrel NR latex Shandong, North China 11,700 -200
Shanghai, East China 11,600–11,800 -200
Zhejiang, East China 11,700 -200
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Sep 18

Sep 19

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,310(barreled), 1,230 (bulk)

Sri Trang

1,300(barreled), 1,220 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

1,200(bulk)

CLITETEX

THR

1,330(barreled), 1,240 (bulk)

1,330(barreled), 1,240 (bulk)

0

Betta Latex

1,320(barreled), 1,230 (bulk)

Guangken Rubber

1,250(bulk)

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,350(barreled), 1,260 (bulk)

1,330(barreled), 1,240 (bulk)

-20

Unitex

Vietnam

VRG

1,150(bulk)

1,130(bulk)

-20

Nguồn: Sci99.com