Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 13/9/2017

0
254
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber)  tại Trung Quốc ngày 13/9/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,900–14,000 +150
Zhejiang (East China) 13,800–13,900 +350
Shanghai (East China) 13,800 +50
Tianjin (North China) 13,900–14,000 +150
Yunnan (Southwest China) 13,600 +100
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,700–13,800 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 13,200 +100
Shanghai (East China) 13,900 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 16,900 +100
Shandong (North China) 16,900 +150
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 13,600–13,700 0
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 13,600–13,700 0
SVR3L Hengshui (North China) 13,600 0
Shanghai (East China) 13,200 0
Shandong (North China) 13,000 +50
Zhejiang (East China) 13,600 +50
Guangdong (South China) 13,300–13,400 +50
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 2,070–2,080 +5
STR20 1,830–1,840 +10
STR20 composite 1,840–1,870 0
Malaysia SMR20 1,820–1,830 +10
SMR20 composite 1,810–1,830 +5
Indonesia SIR20 1,720–1,750 +10
SIR20 composite 1,770–1,800 +10
Vietnam SVR3L 1,760–1,770 0
SVR10 1,650 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,940–1,950 0
STR20 1,740–1,750 0
STR20 composite 1,770–1,800 0
Malaysia SMR20 1,730–1,740 0
SMR20 composite 1,770–1,800 0
Indonesia SIR20 1,700 0
Nguồn: sci99.com