Giá cao su thiên nhiên tại trung Quốc ngày 12/9/2017

0
45
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại trung Quốc ngày 12/9/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 13,800 +50
Zhejiang (East China) 13,500 0
Shanghai (East China) 13,700–13,800 +100
Tianjin (North China) 13,700–13,900 -50
Yunnan (Southwest China) 13,500 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 13,750 +100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 13,100 -50
Shanghai (East China) 13,900 +200
Thai RSS3 Shanghai (East China) 16,800 +100
Shandong (North China) 16,750 +50
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 13,600–13,700 -25
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 13,600–13,700 -25
SVR3L Hengshui (North China) 13,600 0
Shanghai (East China) 13,200 0
Shandong (North China) 12,900–13,000 0
Zhejiang (East China) 13,500–13,600 +50
Guangdong (South China) 13,300 0
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 2,060–2,080 0
STR20 1,820–1,830 +20
STR20 composite 1,835–1,845 0
Malaysia SMR20 1,810–1,820 +15
SMR20 composite 1,795–1,805 0
Indonesia SIR20 1,710–1,740 +15
SIR20 composite 1,750–1,760 0
Vietnam SVR3L 1,760–1,770 0
SVR10 1,630–1,640 0
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,940–1,950 +5
STR20 1,740–1,750 0
STR20 composite 1,770–1,800 +45
Malaysia SMR20 1,730–1,740 +10
SMR20 composite 1,770–1,800 +45
Indonesia SIR20 1,700 +30
Nguồn: sci99.com