Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 12/9/2017

0
72
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại trung Quốc ngày 12/9/201

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 12,000 0
Shandong, North China 12,000 0
Shanghai, East China 12,000 0
Guangdong, South China 12,000 0
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,100
Shanghai, East China 12,000 0
Zhejiang, East China 12,100 0
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Sep 11

Sep 12

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,380(barreled), 1,300 (bulk)

Sri Trang

1,390(barreled), 1,310 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

1,280(bulk)

1,290(bulk)

+10

CLITETEX

THR

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

0

Betta Latex

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

Guangken Rubber

1,320(bulk)

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,420(barreled), 1,330 (bulk)

Unitex

Vietnam

VRG

Nguồn: sci99.com