Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 11/9/2017

0
56
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 11/9/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 12,000 -300
Shandong, North China 12,000 -300
Shanghai, East China 11,900–12,000 -300
Guangdong, South China 12,000 -300
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,100
Shanghai, East China 12,000 -400
Zhejiang, East China 12,100 -300
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Sep 8

Sep 11

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,440(barreled), 1,360 (bulk)

Sri Trang

1,390(barreled), 1,310 (bulk)

1,390(barreled), 1,310 (bulk)

0

Southland Rubber Co., Ltd.

1,300(bulk)

1,280(bulk)

-20

CLITETEX

THR

1,410(barreled), 1,320 (bulk)

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

-30

Betta Latex

1,410(barreled), 1,320 (bulk)

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

-30

Guangken Rubber

1,330(bulk)

1,320(bulk)

-10

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,440(barreled), 1,350 (bulk)

1,420(barreled), 1,330 (bulk)

-20

Unitex

Vietnam

VRG

1,250(bulk,

private)

Nguồn: sci99.com