Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 7/9/2017

0
118
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 7/9/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 12,200–12,300 -50
Shandong, North China 12,200–12,300 -50
Shanghai, East China 12,200–12,300 -50
Guangdong, South China 12,300 0
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,300
Shanghai, East China 12,300 -100
Zhejiang, East China 12,300 -100
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Sep 6

Sep 7

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,440(barreled), 1,360 (bulk)

Sri Trang

1,450(barreled), 1,370 (bulk)

1,430(barreled), 1,350 (bulk)

-20

Southland Rubber Co., Ltd.

1,350(bulk)

CLITETEX

THR

1,420(barreled), 1,330 (bulk)

1,420(barreled), 1,330 (bulk)

0

Betta Latex

Guangken Rubber

1,350(bulk)

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,440(barreled), 1,350 (bulk)

1,440(barreled), 1,350 (bulk)

0

Unitex

Vietnam

VRG

1,250(bulk,

private)

1,250(bulk,

private)

0

Nguồn: sci99.com