Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 30/8/2017

0
375
Advertisement

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 30/8/2017

Aug 30, 2017 Rubber Inventory Data at Qingdao Bonded Zone

Đơn vị tính: Tấn
  Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến 15/8/2017 171,300 4,200 50,900 226,400
Tồn kho đến 30/8/2017 149,600 4,000 49,700 203,300
Thay đổi -21,700 -200 -1,200 -23,100
Tỷ lệ thay đổi -12.67% -4.76% -2.36% -10.20%

Nguồn: sci99.com