Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 5/9/2017

0
63
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 5/9/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit: RMB/mt
Type Region Market price Change
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China) 14,000 0
Zhejiang (East China) 13,800–13,900 0
Shanghai (East China) 14,000–14,100 +50
Tianjin (North China) 13,600–13,800 0
Yunnan (Southwest China) 14,000 0
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 14,000 0
SCR10 Yunnan (Southwest China) 13,200 +150
Shanghai (East China) 13,700 0
Thai RSS3 Shanghai (East China) 17,450 +150
Shandong (North China) 17,200 -100
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 14,000–14,100 +100
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 14,000–14,100 +100
SVR3L Hengshui (North China) 13,500 0
Shanghai (East China) 13,300–13,400 -150
Shandong (North China) 13,100–13,200 -200
Zhejiang (East China) 13,900 0
Guangdong (South China) 13,700 +100
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 2,010–2,030 +20
STR20 1,830–1,840 +20
STR20 composite 1,850–1,860 +20
Malaysia SMR20 1,820–1,830 +20
SMR20 composite 1,820–1,830 +20
Indonesia SIR20 1,680–1,710 +10
SIR20 composite 1,750–1,790 +25
Vietnam SVR3L 1,750–1,760 +10
SVR10 1,650 +40
Qingdao Bonded Zone Thailand RSS3 1,970 +5
STR20 1,760–1,780 +10
STR20 composite 1,810–1,820 +15
Malaysia SMR20 1,700–1,710 +5
SMR20 composite 1,810–1,820 +15
Indonesia SIR20 1,660 +15
Nguồn: sci99.com