Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 30/8/2017

0
111
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 30/8/201

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 12,000 0
Shandong, North China 11,900–12,000 0
Shanghai, East China 11,900–12,000 0
Guangdong, South China 12,000 0
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,000 0
Shanghai, East China 12,000–12,200 +100
Zhejiang, East China 12,000–12,200 +100
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Aug 29

Aug 30

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,340(barreled), 1,260 (bulk)

1,340(barreled), 1,260 (bulk)

0

Sri Trang

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

0

Southland Rubber Co., Ltd.

1,270(bulk)

1,270(bulk)

0

CLITETEX

THR

1,350(barreled), 1,260 (bulk)

1,350(barreled), 1,260 (bulk)

0

Betta Latex

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

0

Guangken Rubber

1,290(bulk)

1,290(bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

0

Unitex

Vietnam

VRG

1,170 (bulk, private)

1,170 (bulk, private)

0

Nguồn: sci99.com