Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 22/8/2017

0
104
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 22/8/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 12,400
Shandong, North China 12,300 0
Shanghai, East China 12,300 -50
Guangdong, South China 12,300–12,400 -50
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,400–12,500 -50
Shanghai, East China 12,400–12,500 -50
Zhejiang, East China 12,500 -100
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Aug 21

Aug 22

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

0

Sri Trang

1,380(barreled), 1,300 (bulk)

1,360(barreled), 1,280 (bulk)

-20

Southland Rubber Co., Ltd.

1,270(bulk)

1,280(bulk)

+10

CLITETEX

THR

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

0

Betta Latex

1,380(barreled), 1,300 (bulk)

1,340(barreled), 1,260 (bulk)

-40

Guangken Rubber

1,310 (bulk)

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,380(barreled), 1,300 (bulk)

1,370(barreled), 1,290 (bulk)

-10

Unitex

Vietnam

VRG

1,190 (bulk)

1,170 (bulk, private)

-20