Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 21/8/2017

0
81
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 21/8/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 12,300 +100
Shanghai, East China 12,300–12,400 +150
Guangdong, South China 12,300–12,500 +150
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,500 +200
Shanghai, East China 12,400–12,600 +100
Zhejiang, East China 12,600 +100
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Aug 18

Aug 21

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,390(barreled), 1,310 (bulk)

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

-40

Sri Trang

1,380(barreled), 1,300 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

1,280 (bulk)

1,270(bulk)

-10

CLITETEX

THR

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

0

Betta Latex

1,380(barreled), 1,300 (bulk)

Guangken Rubber

1,300 (bulk)

1,310 (bulk)

+10

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,380(barreled), 1,300 (bulk)

Unitex

Vietnam

VRG

1,120 (bulk)

1,190 (bulk)

+70

Nguồn: sci99.com