Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 17/8/2017 tăng

0
138
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 17/8/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 12,500
Shandong, North China 12,400–12,500 +350
Shanghai, East China 12,400 +400
Guangdong, South China 12,400 +400
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,500–12,600 +350
Shanghai, East China 12,500 +250
Zhejiang, East China 12,500 +200
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Aug 16

Aug 17

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,400(barreled), 1,320 (bulk)

Sri Trang

1,370(barreled), 1,290 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

1,270 (bulk)

1,280 (bulk)

+10

CLITETEX

THR

1,360(barreled), 1,270 (bulk)

1,400(barreled), 1,310 (bulk)

+40

Betta Latex

1,390(barreled), 1,310 (bulk)

Guangken Rubber

1,300 (bulk)

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

Unitex

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

1,370(barreled), 1,290 (bulk)

+20

Vietnam

VRG

Nguồn: sci99.com