Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 15/8/2017

0
122
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 15/8/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 11,900–12,000 -50
Shanghai, East China 11,900–12,000 0
Guangdong, South China 12,000 0
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,100–12,200 0
Shanghai, East China 12,200–12,300 0
Zhejiang, East China 12,300 0
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Aug 14

Aug 15

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

0

1,330(barreled), 1,250 (bulk)

Sri Trang

0

Southland Rubber Co., Ltd.

1,250 (bulk)

CLITETEX

THR

0

1,340(barreled), 1,250 (bulk)

Betta Latex

0

1,250 (bulk)

Guangken Rubber

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

Unitex

0

1,340(barreled), 1,260 (bulk)

Vietnam

VRG

Nguồn: sci99.com