Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 10/8/2017

0
189
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 10/8/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 12,000 0
Shanghai, East China 12,000 0
Guangdong, South China 12,000–12,200 +100
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 12,200–12,300 +50
Zhejiang, East China 12,200–12,300 +50
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Aug 9

Aug 10

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,330(barreled), 1,250 (bulk)

Sri Trang

1,330(barreled), 1,250 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

1,240 (bulk)

1,250 (bulk)

+10

CLITETEX

THR

1,350(barreled), 1,260 (bulk)

1,350(barreled), 1,260 (bulk)

0

Betta Latex

1,250 (bulk)

1,250 (bulk)

0

Guangken Rubber

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

Unitex

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

Vietnam

VRG

1,120

(bulk, private manufacturer)

1,120

(bulk, private manufacturer)

0

Nguồn: sci99.com