Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 9/8/2017

0
61
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 9/8/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 12,000 0
Shanghai, East China 12,000 +200
Guangdong, South China 12,000 +200
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 12,200 +100
Zhejiang, East China 12,200 +100
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Aug 8

Aug 9

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,280(barreled), 1,200 (bulk)

Sri Trang

1,280(barreled), 1,200 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

1,180 (bulk)

1,240 (bulk)

+60

CLITETEX

THR

1,320(barreled), 1,230 (bulk)

1,350(barreled), 1,260 (bulk)

+30

Betta Latex

1,250 (bulk)

Guangken Rubber

1,220 (bulk)

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,300(barreled), 1,220 (bulk)

Unitex

Vietnam

VRG

1,100

(bulk, private manufacturer)

1,120

(bulk, private manufacturer)

+20

Nguồn: sci99.com