Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 30/7/2017

0
229
Advertisement

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 30/7/2017

Jul 30, 2017 Rubber Inventory Data at Qingdao Bonded Zone

Đơn vị tính: Tấn

Cao su thiên nhiên

Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp

Tổng

Tồn kho đến 15/7/2017 201,400 4,300 53,200 258,900
Tồn kho đến 30/7/2017 180,500 4,300 48,800 233,600
Thay đổi -20,900 0 -4,400 -25,300
Tỷ lệ thay đổi -10.38% 0.00% -8.27% -9.77%

Nguồn: sci99.com