Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 2/8/2017

0
72
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 2/8/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 11,600 0
Shanghai, East China 11,600 0
Guangdong, South China 11,500 0
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 11,800–12,000
Zhejiang, East China
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Aug 1

Aug 2

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,210(barreled), 1,130 (bulk)

Sri Trang

Southland Rubber Co., Ltd.

1,120 (bulk)

1,120 (bulk)

0

CLITETEX

THR

1,260(barreled), 1,170 (bulk)

1,260(barreled), 1,170 (bulk)

0

Betta Latex

1,230(barreled), 1,150 (bulk)

1,220(barreled), 1,140 (bulk)

-10

Guangken Rubber

1,190 (bulk)

1,190 (bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,230(barreled), 1,150 (bulk)

1,220(barreled), 1,140 (bulk)

-10

Unitex

Vietnam

VRG

1,105

(bulk, private manufacturer)

1,070

(bulk, private manufacturer)

-35

Nguồn: sci99.com