Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 26/7/2017

0
205
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 26/7/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 11,800 0
Shanghai, East China 11,600–11,700 0
Guangdong, South China 11,800 0
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 11,800–11,900 0
Zhejiang, East China
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Jul 25

Jul 26

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,230(barreled), 1,150 (bulk)

1,230(barreled), 1,150 (bulk)

0

Sri Trang

1,230(barreled), 1,150 (bulk)

1,230(barreled), 1,150 (bulk)

0

Southland Rubber Co., Ltd.

1,140 (bulk)

1,140 (bulk)

0

CLITETEX

THR

1,280(barreled), 1,190 (bulk)

1,270(barreled), 1,180 (bulk)

-10

Betta Latex

1,230(barreled), 1,150 (bulk)

1,230(barreled), 1,150 (bulk)

0

Guangken Rubber

1,200 (bulk)

1,200 (bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,260(barreled), 1,180 (bulk)

1,250(barreled), 1,170 (bulk)

-10

Unitex

Vietnam

VRG

1,130

(bulk, private manufacturer)

1,130

(bulk, private manufacturer)

0

Nguồn: sci99.com