Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/7/2017

0
397
Advertisement

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/7/2017

Đơn vị tính: Tấn
Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến 30/7/2017 208,100 4,300 58,400 270,800
Tồn kho đến 15/7/2017 201,400 4,300 53,200 258,900
Thay đổi -6,700 0 -5,200 -11,900
Tỷ lệ -3.22% 0.00% -8.90% -4.39%

Nguồn: sci99.com