Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 19/7/2017

0
105
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 19/7/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China
Shanghai, East China 11,600–11,800 0
Guangdong, South China 11,800 0
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 12000
Zhejiang, East China 12400
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Jul 18

Jul 19

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,240(barreled), 1,160 (bulk)

Sri Trang

1,270(barreled), 1,190 (bulk)

1,300(barreled), 1,220 (bulk)

+30

Southland Rubber Co., Ltd.

1,130 (bulk)

1,160 (bulk)

+30

CLITETEX

THR

1,260(barreled), 1,170 (bulk)

1,280(barreled), 1,190 (bulk)

+20

Betta Latex

1,240(barreled), 1,160 (bulk)

1,260(barreled), 1,180 (bulk)

+20

Guangken Rubber

1,180 (bulk)

1,220 (bulk)

+40

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,240(barreled), 1,160 (bulk)

Unitex

Vietnam

VRG

1,050

(bulk, private manufacturer)

1,050

(bulk, private manufacturer)

0

  • Nguồn: sci99.com