Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 10/7/2017

0
458
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 10/7/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 11,800–11,900 -50
Shanghai, East China 11,700–11,800
Guangdong, South China 11,800–12,000
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 12400
Zhejiang, East China 12,400–12,500 0
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Jul 07

Jul 10

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,180(barreled), 1,100 (bulk)

1,180(barreled), 1,100 (bulk)

0

Sri Trang

1,180(barreled), 1,100 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

1,080 (bulk)

CLITETEX

THR

1,280(barreled), 1,190 (bulk)

1,270(barreled), 1,180 (bulk)

-10

Betta Latex

1,180(barreled), 1,100 (bulk)

Guangken Rubber

1,240 (bulk)

1,200 (bulk)

-40

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,120 (bulk)

Unitex

Vietnam

VRG

1,040 (bulk)